സ്നേഹഗംഗ


Download Free Malayalam Android App: Reji Mash



കവിയും കവിതയും സ്‌നേഹവും   ::  രജി ചന്ദ്രശേഖർ

സ്‌നേഹാര്‍ദ്രതയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകള്‍  ::  സുധാകരന്‍ ചന്തവിള
 1. നീയകത്തുദിക്കെ
 2. മേന്മേലുയര്‍ച്ചയുണ്ടാകണം
 3. നേര്‍വഴി
 4. സ്‌നേഹഗംഗ
 5. കരുതല്‍
 6. പൂനിലാവ്
 7. ഓങ്കാരസാരം
 8. നിന്മഹസ്സിലിവരെയും
 9. നീ മാത്രമാണെന്റെയുള്ളില്‍
 10. ജീവസൗഭഗം
 11. പറയുവാനില്ലാ പരാതിയൊന്നും
 12. തണുക്കട്ടെ ശാന്തമായ്
 13. ഒരുതുടം വെണ്ണിലാവ്
 14. വന്നെത്താനിനിയെന്തമാന്തം
 15. പൊങ്കാലപ്പൊരുള്‍
 16. ശരണം
 17. ശാന്തി
 18. നിറവ്
 19. അഭയം
 20. തീര്‍ത്ഥം
 21. കാവല്‍
 22. ആനന്ദം
 23. വിശ്വാസം
 24. സത്യം
 25. ഏതാത്മീയത്തിടമ്പില്‍
 26. നെയ്ത്തിരിനാളം
 27. പ്രാര്‍ത്ഥന
 28. ബലിദാനം
 29. സുഭാഷിതം
 30. ഇനിയുമേകാനെത്തി ഞാന്‍
 31. യുഗഭേരി
 32. അഭൗമകാന്തി
 33. രാഷ്ട്രനായകാ...
 34. മരണം വരേയ്ക്കും
 35. വീരവ്രതന്മാര്‍ നാം
 36. മുന്നേറുക
 37. പെരുമ്പറ
 38. ഭാരതമലര്‍വാടി
 39. ഇനി
 40. ഉള്ളം വറ്റിവരണ്ടതല്ല

അനുബന്ധം

---000--- 

ഒരുമ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
ചന്തവിള,
കാട്ടായിക്കോണം പി ഒ
തിരുവനന്തപുരം 695584




Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)