പൂനിലാവ്

Views:
ഞാനൊന്നു വിളിച്ചാലോടിയെത്തുമമ്മ
ഞാനൊന്നു വിതുമ്പിയാല്‍ ലാളിക്കുമമ്മ
ഞാനല്പമിടറുമ്പോള്‍ കൈപിടിക്കുമമ്മ
ഞാനൊന്നു തളരുമ്പോള്‍ താങ്ങാകുമമ്മ

വിശക്കുമ്പോള്‍ മുന്നിലുണ്ടന്നമായമ്മ
ഭയക്കുമ്പോഴുള്ളില്‍ ധൈര്യമായമ്മ
പണിചെയ്തു തളരുമ്പോള്‍ കുളിര്‍കാറ്റായമ്മ
പണമില്ലാതുഴറുമ്പോള്‍ പൊന്‍നിറവായമ്മ

വഴിതെറ്റിയലയുമെന്‍ നേര്‍വഴിയായമ്മ
അഴല്‍ തിങ്ങിക്കരയുമെന്‍ അഭയമായമ്മ
അകമിരുള്‍ നിറയ്ക്കുമ്പോള്‍ പൂനിലാവമ്മ
തിരുനട തുറക്കുമ്പോള്‍ ചിരിതൂകുമമ്മ


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)