ഏതാത്മീയത്തിടമ്പില്‍ :: രജി ചന്രശേഖര്‍

Views:

ഏതാത്മീയത്തിടമ്പില്‍ തിറമൊടുവിലസും
       കാന്തി നീ,യെത്തിയിങ്ങോ-
ട്ടേതാനും നാളുമുന്‍പേ കരുണതളിരിടും
       ശാന്തിമന്ത്രം കണക്കേ;
പൂതാമോദത്തെ,യന്‍പിന്‍ തിരകളിലുലയും
       ഭംഗിവാക്കിന്‍ തുരുമ്പാ-
ലോതാനാകാതെ,യമ്പേ ചിറകുകുഴയുമെന്‍
       ചിന്തതന്‍ തേന്‍ കുഴമ്പേ.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)