ഉള്ളം വറ്റിവരണ്ടതല്ല.... :: രജി ചന്രശേഖര്‍

Views:

ഉള്ളം വറ്റിവരണ്ടതല്ല, കിണറി-
      ന്നാഴത്തിലുണ്ടെപ്പൊഴും
വെള്ളം, കോരിയെടുക്കുവാനണയുവോര്‍-
      ക്കെന്നും മൃദുസ്സാന്ത്വനം
പൊള്ളും ഹൃത്തിനുമാത്മശാന്തി പകരും
      ജീവാമൃതം, നിത്യവും
നുള്ളും കൈകളിലുമ്മവയ്ക്കു,മലരാം
      പൂപ്പുഞ്ചിരിത്തേന്‍കുടം.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)