ശരണം

Views:

അടിയനെന്നും ശരണമമ്മ ആറ്റുകാലമ്മ
അടിയനേകും ശരണമെന്നും ആറ്റുകാലമ്മ.

കദനവാരിയിലലകളായെന്‍ 

മനവുമുലയുമ്പോള്‍
കരളില്‍ നിറയും മൗനമോഹ-

ക്കൊടികള്‍ താഴുമ്പോള്‍
അടിയനെന്നും ശരണമമ്മ ആറ്റുകാലമ്മ
അടിയനേകും ശരണമെന്നും ആറ്റുകാലമ്മ.
           
ഉറ്റബന്ധു, സുഹൃത്തുമൊക്കെ-

യകന്നുമാറുമ്പോള്‍
ഉലകിലൊരു തുണ തേടി ഞാനീ 

നടയിലെത്തുമ്പോള്‍
അടിയനെന്നും ശരണമമ്മ ആറ്റുകാലമ്മ
അടിയനേകും ശരണമെന്നും ആറ്റുകാലമ്മ.
           
വഴികളൊക്കെയടഞ്ഞു ഭീകര-

മഴല്‍ തിളയ്ക്കുമ്പോള്‍
വലിയവേദന കരളില്‍ മുള്‍മുന 

നഖരമാഴ്ത്തുമ്പോള്‍
അടിയനെന്നും ശരണമമ്മ ആറ്റുകാലമ്മ
അടിയനേകും ശരണമെന്നും ആറ്റുകാലമ്മ.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)