നീയകത്തുദിക്കെ

Views:

നീയകത്തുദിക്കെയേതു
            ചൂടുമെത്ര ശീതളം
നീയപാര സ്‌നേഹശാന്തി
            നേരൊരാത്മ സൗഭഗം
നീയൊരുള്‍ക്കരുത്തുദിക്കു-
             മൂര്‍ജ്ജതാളവൈഭവം
നീയെനിക്കു പൂര്‍വ്വജന്മ-
             പുണ്യഭാവഭാവുകം.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)