സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക.

Raji Chandrasekhar :: പാടി വാഴ്ത്തുവാൻ

Views:
ചതിയും കുതന്ത്രവും 
          ജാഡയുമുണ്ടെങ്കിൽ
മതി, പാടി വാഴ്ത്തുവാൻ 
          ബന്ധുക്കളൊക്കെയും
No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)