ആകസ്മികം

Views:

  കാവ്യരചനയിൽ തനതുവഴി കണ്ടെത്തിയ
 ശ്രീ അനിൽ R മധു എഴുതിയ 
അതി മനോഹരമായ കവിത. 
സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ
വിദ്യാരംഗം മാസിക
2015 ആഗസ്റ്റ് ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് .
No comments: