തീപ്പെട്ടി

Views:

കുട്ടികളൊത്തിരി പെട്ടിയിതില്‍ 
മുട്ടിക്കൂടിയിരിക്കുന്നൂ 
പെട്ടീം കുട്ടീം മുട്ടുമ്പോള്‍ ‍
കിട്ടും കിട്ടും തരി വെട്ടം.


No comments: