നൈമിഷികം


ജനാലയില്‍
    കരമുരുമ്മി തെല്ലിട
മനസ്സിലാരു മുള്‍-
    ക്കുക്കെറിയുന്നു...

മടിച്ചു നിന്നതു
    നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം
കുടിച്ചു തീര്‍ത്തതോ
    യുഗപ്രവാഹവും....


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)