പുതിയ Version Download ചെയ്യാം
രജി മാഷിന്റെ രചനകൾ - ദൃഢം ഭദ്രദീപ്തം ശുഭം


Malayala Masika Free Android Apps
  1. രജി മാഷിന്റെ രചനകൾ - Free Malayalam Android App
  2. Malayala Masika Free Android App 


അറിയിപ്പുകൾ

01-04-2016

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, 

ദൃഢം ഭദ്രദീപ്തം ശുഭം എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള Mobile Application ഔപചാരികമായി സഹൃദയമക്ഷം സമർപ്പിക്കുകയാണ്.  ഔദാര്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

രജി മാഷിന്റെ രചനകൾ, സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ദൃഢം ഭദ്രദീപ്തം ശുഭം (Mobile Application) നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ പരമാവധി സമാനഹൃദയരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വഴി ഗ്രന്ഥദാനം എന്ന മഹാദാനത്തിന്റെ പുണ്യഫലം കൂടി നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കട്ടെ... 

സസ്നേഹ
രജി മാഷ്