തീപ്പെട്ടി

Views:

കുട്ടികളൊത്തിരി പെട്ടിയിതില്‍ 
മുട്ടിക്കൂടിയിരിക്കുന്നൂ 
പെട്ടീം കുട്ടീം മുട്ടുമ്പോള്‍ ‍
കിട്ടും കിട്ടും തരി വെട്ടം.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)