മലയാളമാസിക App

Views:

 

മലയാളമാസിക ആപ്പ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.മലയാളമാസിക ആപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് രചനകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇമേജ്, പി ഡി എഫ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

പലതരത്തിലുള്ള Activity Points നൽകുന്നുമുണ്ട്.

എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അംഗത്വ ഐഡി കാർഡ് സ്വീകരിക്കുക - Powered by Kutumb App


https://kutumb.app/c6e1bf7aea03?ref=M6TFR&screen=star_share
No comments: