സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

Sidheek Subair :: മഷി

Views:

Photo by Alice Achterhof on Unsplash


മഷി


കവിത തുടുത്ത
കരളിൽ
പതിഞ്ഞതെല്ലാം,
അവഗണനയുടെ കൂരമ്പുകൾ ...
സാരമില്ല,
ചോര തീരും നാൾ വരെ കുറിക്കാൻ
വേറെ മഷി
വേണ്ട പ്രിയേ...
No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)