ശ്രീ. കീഴാറൂര് സുകുവിന്റെ ട്ടാവട്ടക്കവല - കവിതാസമാഹാരം

Views:
ശ്രീ. കീഴാറൂര് സുകുവിന്റെ ട്ടാവട്ടക്കവല - കവിതാസമാഹാരം
തിരു: പ്രസ് ക്ലബില് ശ്രീ. കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്,  
സുധാകരന് ചന്തവിളക്ക് നല്കി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.