ഉലഞ്ഞുവോ..


ഇളകവെ,
    മഞ്ഞിന്‍ തുകില്‍
    മലകള്‍ തന്നിളം തനു
    മുന്നില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കവെ,

ഇളം കാറ്റിന്‍ മൂള-
    ലണഞ്ഞു പുല്‍കവെ,
    മുളം തണ്ടുന്മദ-
    മുണര്‍ന്നുലഞ്ഞുവോ...

No comments: