പരസ്പരം


എനിക്കു തണുക്കുന്നു
നീയെന്റെ പുതപ്പാവുക

നിനക്കു തണുക്കുമ്പോള്‍
ഇതാ
മനസ്സിനൊരറ്റം
നീ വലിച്ചെടുത്തോളൂ...

പുതച്ചുറങ്ങുവാന്‍
പരസ്പരം.

No comments: