വിളക്ക്


നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകള്‍ക്ക്
തിരശ്ശീലകളും
വേലിക്കെട്ടുകളുമില്ലാത്ത
പുത്തന്‍ തുറസ്സുകള്‍...

ഹരിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ
ആശ്ലേഷിക്കുന്ന
നിലയില്ലാക്കയങ്ങളില്‍
നാണിക്കുന്നതെന്തിന് ?

മാംസത്തിന്റെ
ആവരണങ്ങളുരിഞ്ഞ മനസ്സില്‍
എണ്ണ തീരാറായ
ഒരു വിളക്ക്,

നീയതില്‍
സ്‌നേഹം പകര്‍ന്ന്
ജ്വലിപ്പിക്കുക...

No comments: