നിന്നോടു ഞാനിനിയെന്തു ചൊല്ലാന്‍...


എന്നുമുരുകിജ്ജവലിക്കുമെന്‍ സ്വപ്‌നമേ,
നിന്നോടു ഞാനിനിയെന്തു ചൊല്ലാന്‍,
നിന്നോടു ഞാനിനിയെന്തു ചൊല്ലാന്‍...

എന്നും കിനാക്കളില്‍ പൊന്നിന്‍ ചിറകുമായ്
കിന്നാരം മൂളി നീ വന്നിടുമ്പോള്‍
നിന്മണിച്ചുണ്ടിലും താരകക്കണ്ണിലും
പുഞ്ചിരി പൂവിതള്‍ നീര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍...

എന്നില്‍ നിറയും പരിഭവമാകെയും
നിന്‍ഗൂഢസുസ്മിതം മായ് ചിടുമ്പോള്‍
നീറും മനസ്സില്‍ കുളിര്‍മയേകുന്നതാ-
മീണം മൊഴികളിലൂറിടുമ്പോള്‍...

No comments: