സ്നേഹം


സ്നേഹം ജീവിത പരമാര്‍ത്ഥം ശ്രീ
വൈഷ്ണവമുജ്ജ്വല ഭാവം - സ്നേഹം
ശാന്തഗഭീരം പുലരിപ്പുഞ്ചിരി-
യുതിരും സുന്ദരരൂപം - സ്നേഹം


ക്ഷീരം ധവളാന്ദോളിതമാഴി -
ത്തിരമേല്‍ മൂര്‍ത്തം ഭവ്യം - സ്നേഹം
ശയനം യോഗസുനിദ്രാലോലം
ലയനം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ദിവ്യം - സ്നേഹം

ആലിലയില്‍ കാല്‍ വിരലുണ്ണും നിൻ
ലീലയിലാദി തരംഗം - സ്നേഹം
കോലക്കുഴ
ല്‍വിളിയോങ്കാരധ്വനി -
കാലിക്കുടമണി താളം - സ്നേഹം

No comments: