വിന


ഇനിയില്ല ഗാനമൊന്നും
കനിവേ നിന്‍ കാതിലോതാന്‍
ഒരു രാഗബിന്ദുവുള്ളില്‍
അതുമാത്രമുണ്ടു ബാക്കി.

ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിനുള്ളില്‍
ചെറു മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ
മധുവൂറി നില്ക്കുമെന്നും
നിറവാര്‍ന്നു നിന്റെ സ്‌നേഹം.

തെളിവാനമില്ല മേലെ
മൃദുശയ്യയില്ല താഴെ
മുനകൂര്‍ത്ത മുള്ളു മാത്രം
വിനപോലെ കൂടെ ഞാനും.

No comments: