നന്മകുടീരം :: അഖില്‍ എസ്‌ എം

Views:
കണ്ടു ഞാനൊരു സുന്ദര ഗ്രാമം 
പാരിന്‍ നന്മകുടീരം 

നദിയും കാട്ടാറുകളും ഒഴുകും 
പാരിന്‍ ഉറവ കുടീരം 

വൃക്ഷലതാദികള്‍ തിങ്ങി നിറഞ്ഞൂ 
ചാഞ്ചാടിപ്പൂം ചിരികള്‍ തൂകി 

ചെമ്പകവും ചെമ്പനിനീര്‍പ്പുക്കളും 
നാടിന്‍ പുലരികളായി 

മുല്ലയും തുമ്പയും പിച്ചകപ്പൂക്കളും 
നാടിന്‍ പാല്‍ക്കുടമായി 

മാവിന്‍ കൊമ്പിലെ മാടപ്രാവുകള്‍ 
നാടിന്‍ തേന്‍കനിയായി 

കാവിന്നുളളില്‍ നന്തുണി നാദം  
നാടിന്‍ കാഹളമായി 
അഖില്‍. എസ്‌. എം 
കാഞ്ചിയോട്‌ തടത്തരികത്തു വീട്‌ 
മഞ്ച പി. ഒ 
നെടുമങ്ങാട്‌No comments: