കൂവളം

Views:

കൂവളം ഞാനുള്ളിൽ നട്ടൂ, ദിവ്യ -
മോങ്കാരനാദവും കേട്ടൂ
മൂവില മുക്കണ്ണും കണ്ടു, രുദ്ര-
കാരുണ്യമാവോളമുണ്ടൂ.

പഞ്ചാക്ഷരം തീർത്ഥമേകി,  അന്നം 
പഞ്ചഭുതങ്ങളും നൽകി.
വേരുകൾ വേദങ്ങളായി, സ്നേഹ-
നാരുകൾ നാദങ്ങളായി

ആകാശഗംഗയും വാഴും മൂർത്ത-
മാകാരഭംഗികളാഴും
പച്ചിലപ്പട്ടാഭ  ചേരും ജന്മം
സ്വച്ഛന്ദമാകട്ടെ, പാരുംNo comments: