കരയാന്‍ പഠിക്കുക :: ഷീലാ ലാൽ

Views:
ഷീലാ ലാൽ

കണ്ണു നീരില്ലാത്തകണ്ണും
വ്യഥയുടെ നൊമ്പരം പേറാത്ത
ഹൃദയവും വേണ്ട.

നനയുന്ന കണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചിടുന്നു,
ഇടറും സ്വരങ്ങളെ
പ്രണയിച്ചിടുന്നു,
ചിരിക്കേണ്ട,
നാളേക്കതട്ടഹാസമായ്‌ തീര്‍ന്നിടാം,
തീജ്ജ്വാലയായതീ
പച്ചപ്പിനാഴത്തിലിറങ്ങിടാം

ഗദ്‌ഗദതുണ്ടുകൊണ്ടൊട്ടേറെ
സ്വപ്നങ്ങള്‍ നെയ്യാം
നമുക്കുറങ്ങാന്‍.
ആലിംഗനത്തിനാല്‍
അപ്പോഴെ നിന്‍ കരം
സത്യത്തില്‍ കാവലായീടു.......

ആ മിഴി തുടയ്ക്കുവാന്‍
ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ മാത്രമെ
എന്‍ കരം നിൻ കണ്ണുകള്‍ കാണു.. …

വരണ്ട ഹൃദയത്തിലിത്തിരി
നനവായിടാന്‍
നീ കരയാന്‍ പഠിക്കൂ ....

പിന്നെ നിന്‍ മിഴിയും
വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടും
ഇടറുന്ന ഹൃദയവും
എനിക്കു നല്‍കൂ.

---000---