പീതാംബരം :: ആശാ പ്രിയദര്‍ശിനി എം

Views:

ഇളം വെയില്‍ മാഞ്ഞുപോകവെ 
ഹൃദയാകാശത്തില്‍ തെളിയുന്നു
സൌവർണശോഭമാം 
സന്ധ്യമേഘങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂ -
ടൊഴുകിപ്പരക്കുന്ന 
പീതാംബരം ഹൃദയാർദ്രം. 

പൂനിലാപ്പാലൊളി  ചിന്തുന്ന 
പുഞ്ചിരി  കാണവെ
ഉതിരുവാൻ മറന്നു പോയി 
മിഴിക്കോണിലൊരു  ജലകണം
വിടരുവാന്‍  മറന്നു പോയി  
വാക്കുകള്‍ അധരങ്ങളില്‍.

മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നു  
മധുരസംഗീതം ഇടമുറിയാതെ  
അറിയാതെ അറിയാതെ !

കരയുവാന്‍ മറന്നുപോയി 
ഘനമൌനം ഉറഞ്ഞൊരീ മാനസത്തില്‍
വേദനക്കൂടോന്നോരുക്കാനും മറന്നുപോയ്‌ .

പറന്നുപോയ്‌
പ്രിയശാരിക  
ഹൃദയഗഗനവീഥിയില്‍
ഏകയായ് ധീരയായ്

ഹൃദയസഞ്ചാരി  നിന്‍ 
കരുണസാഗരതിരകളുണരുമാ 
നയനങ്ങള്‍ കാണവേ  

ഒരു തേങ്ങലില്‍ ഉടയുന്നു
ഉരുകിത്തകരുമെന്‍    
ഹൃദയത്തിന്‍ തൃഷ്ണകള്‍ 
ജടിലചിന്തകള്‍ !
malayalamasika.in, Thiruvananthapuram 695301, Mob: 9995361657


തുലാം 1190 സന്ദർശിച്ചവർ


No comments: