ഒരു ചാറ്റ് :: സി എം രാജൻ

Views:
സി എം രാജൻ

.. മുഖമെവിടെ?
... ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ
... സ്വരമെവിടെ?
... റ്റ്വിറ്ററില്‍
... വീട്?
... സ്പെയ്സില്‍
... നാട്?
.... നാടോടിയാണ്.
... ഓടുന്നതെന്തിന്? നടന്നുകൂടെ?
... ജീവിതം ഫാസ്റ്റ്‌ ലെയ്നിലാണ്.
... ആഹാരം?
... അതും ഫാസ്റ്റാണ്.
... നിദ്ര?
... നിദ്രയില്ല. സ്വപ്നങ്ങളേയുള്ളൂ.
... സ്വപ്നങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ?
... അവയ്ക്കന്തമില്ല.
... ആര്ത്തിയാണല്ലേ?
... അല്ല. വെറുമൊരു ആര്ത്തൻ.No comments: