ചേര്‍ച്ച


എത്ര പൂക്കളാണ്
ചുറ്റിലും വിരിയുന്നത് !
ഏതെല്ലാം ശലഭങ്ങളാണ്
പാറിപ്പറക്കുന്നത് !

ആഹ്ലാദമേ
നീയും
എന്നോടൊപ്പം കൂടുക.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)