ദൃഢം ഭദ്രദീപ്തം ശുഭം


നീ മാത്രമാണെന്റെ ദൈവം
നീ വിശ്വവിശ്വാസധാമം
ജഗത്പ്രാണതാളം പ്രപഞ്ചാര്‍ത്ഥസാരം
ദൃഢം ഭദ്രദീപ്തം ശുഭം.

നിന്മന്ത്രമുഗ്ദ്ധം വിശുദ്ധം
ഉന്മുക്തമാശ്വാസഭാവം
മോക്ഷപ്രദം ദിവ്യ കല്പാന്തസായൂജ്യ-
സാക്ഷ്യം പരബ്രഹ്മരൂപം.

സ്വര്‍ഗം സുഖം സ്വപ്‌നരാഗം
സര്‍വ്വം തരും നാമപുണ്യം
സന്താപമൊക്കെയടക്കും സദാനന്ദ-
സന്താനവാത്സല്യപൂരം.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)