കിനാവ്


തിങ്ങും കാന്തികലര്‍ന്നുഷസ്സിലൊരു പൂ-
        വെന്നോണമെന്നോമലാള്‍
തങ്ങും കാനനവും കടല്‍ക്കരകളും
        പൂവാടിയാണെന്നൊരാള്‍.
എങ്ങും കാമമയൂഖമാല തിരളും
        വൃന്ദാവനം പോലെ, ഞാന്‍
മുങ്ങും കാവ്യസരിത്തിലായ് വിരിയുമെന്‍-
        തങ്കക്കിനാവെന്നു ഞാന്‍.

No comments: