സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക.

Number Pattern with 1, 8 & 9

Views:
1 x 8 + 1 = 9
11 x 8 + 11 = 99
111 x 8 + 111 = 999
1111 x 8 + 1111 = 9999
11111 x 8 + 11111 = 99999
111111 x 8 + 111111 = 999999
1111111 x 8 + 1111111 = 9999999
11111111 x 8 + 11111111 = 99999999
111111111 x 8 + 111111111 = 999999999
ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)