ഉലഞ്ഞുവോ..


ഇളകവെ,
    മഞ്ഞിന്‍ തുകില്‍
    മലകള്‍ തന്നിളം തനു
    മുന്നില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കവെ,

ഇളം കാറ്റിന്‍ മൂള-
    ലണഞ്ഞു പുല്‍കവെ,
    മുളം തണ്ടുന്മദ-
    മുണര്‍ന്നുലഞ്ഞുവോ...


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)