വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ
(രാഷ്ട്രപതാകാ ഗീതം)
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ,
ഈ മൂവര്‍ണ്ണക്കൊടി,യഭിമാനക്കൊടി
വീണ്ടുമുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ..
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)

ഭാരതമണ്ണിന്‍ വയല്‍നിര, തരുനിര-
ധവള ഹിമാലയ ഗിരിനിര മേലെ
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)

വിശ്വനഭസ്സില്‍ ജ്ഞാന,ശാന്തി-
യഹിംസാ ധര്‍മ്മപ്പൊരുളിന്‍ കതിരായ്
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)

സ്രഷ്ടാവിന്‍ തിരുവരമായുലകിനു-
നേരിന്‍ നേര്‍വഴിയരുളാനിനിയും
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)


Music By :: Deepu M 

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)