കണി


തൊഴുതുണരുക നീ, അരയാലികള്‍
തഴുകിവരും കാറ്റേ
ഓടക്കുഴൽവിളി കാതോര്‍ത്തിവിടേ -
യ്ക്കോടി വരൂ നീയും

മഞ്ഞത്തുകില്‍ ഞൊറി തിരയും മുകിലിനെ,
മഞ്ഞണിമലനിരയെ,
കുഞ്ഞിക്കാല്‍ വിരലുണ്ണുമൊരുണ്ണിയെ,
കണികാണാമിവിടെ, എന്നും
കണ്ടു തൊഴാമിവിടെ...

പൊന്നിന്‍ കിങ്ങിണി പൂത്തു വിടര്‍ന്നൂ
പൊന്നേ പോന്നോളൂ
കുന്നിക്കുരുമണി വാരി രസിക്കും
കണിയൊന്നുണ്ടിവിടെ, പീലി-
ക്കനവൊന്നുണ്ടിവിടെ...

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)