കണ്ണാടി കാണാത്തവർ :: എസ് അരുണഗിരി

Views:
എസ്  അരുണഗിരി

I®mSn t\m¡m¯
Pohn-കളുണ്ടv
AÃ; I®mSnImWm¯
Pohn-IÄ!

I®m-Sn- t\m¡n
aoi- sh-«n-an-\p¡n
Idp-¸n-¡msX
]pcn-I-tcm-a-§Ä
]ngpXv Is®-gpXn
s]m«p- Ip-¯msX
Ihnfpw Np­p-Ifpw
Nmbw tX¡msX
]Ãp-I-fpsS hnS-hp-IÄ
Ip¯n hr¯n-bm-¡msX
AhÀ Cc tXSp¶p
{]W-bn-¡p¶p
CW-tN-cp¶p

AhÀ, apdn-¡m³ aq-¡nÂ
tcma-an-Ãm-¯-hÀ.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)