അമൽ എഴുതിയ വ്യസന സമുച്ചയം നോവലിന് ആണ് ഈ വര്ഷത്തെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്

അമലിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി യുവ പുരസ്കാരം.

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/features/sahitya-akademi-announces-bal-yuva-puraskar-for-2018/articleshow/64697812.cms

We accept payments using Paytm.We accept payments using Paytm. Please scan this QR Code  
with your Paytm App to pay...

ശ്രീ. കീഴാറൂര് സുകുവിന്റെ ട്ടാവട്ടക്കവല - കവിതാസമാഹാരം

ശ്രീ. കീഴാറൂര് സുകുവിന്റെ ട്ടാവട്ടക്കവല - കവിതാസമാഹാരം
തിരു: പ്രസ് ക്ലബില് ശ്രീ. കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്,  
സുധാകരന് ചന്തവിളക്ക് നല്കി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

നിത്യേ....

നിത്യേ, നിരാമയേ, നിസ്തുലേ, നിത്യവും
നീയുണർത്തുന്നതെൻ ജീവതാളം.
സുപ്രഭാതസ്മിതം, മദ്ധ്യാഹ്നതാണ്ഡവം,
സന്ധ്യാഭ, സ്വച്ഛന്ദഗാഢനിദ്ര.
നീ രാഗമുഗ്ദ്ധപ്രപഞ്ചം, നിഗൂഢാർത്ഥ-
മാനന്ദതത്ത്വം, വിമുക്തിപാഠം.

നിത്യേ, നിരാകൂലേ, നിർമ്മലേ, നിത്യവും
നീ കൊളുത്തുന്നതെൻ ജീവനാളം.
സൗരാഗ്നി, നക്ഷത്രകാന്തി, ക്ഷമാശാന്ത-
സൗഖ്യദം, സൗഹ്യദം, സൗമ്യദീപ്തി.
നീ സ്നേഹതപതപ്രഭാമൂർത്തി, വിശ്വാസ-
ദാർഢ്യം, സ്മൃതി, ശുദ്ധി, തീക്ഷ്ണബുദ്ധി..

നിത്യേ, നിരാദികേ, നിർഭയേ, നിത്യവും
നീ തുറക്കുന്നതെൻ ജീവനേത്രം.
പ്രാണൗഷധം, തീർത്ഥബിന്ദു, വാഗ് വൈഭവം,
പ്രൗഢം വരം, സ്വപ്നജന്മബന്ധം.
നീ ആത്മതന്മയീഭാവം, ധ്വനി, സന്ധി-
തന്മാത്ര, പ്രജ്ഞാനരൂപബ്രഹ്മം.

നിത്യേ, നിരാതപേ, നിർമ്മമേ, നിത്യവും
നീ മുഴക്കുന്നതെൻ ജീവനാദം.
സർഗ്ഗോത്സവം, സപ്തവർണ്ണോത്ഭവം, കാവ്യ-
സ്വർഗ്ഗം, ലയം, ദിവ്യമാന്ദോളനം.
നീ ആദിമന്ത്രാർത്ഥസാരം, ശ്രുതി, ധ്യാന-
ബോദ്ധ്യം, സഹസ്രാരസാക്ഷ്യം, ശുഭം.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)