സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

Jagan :: മേനോൻസ് ഫിനാൻസ്

Views:

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ 
ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും, നിയമാനുസൃതമായും
മേനോൻസ് ഫിനാൻസ് 
2020 ഏപ്രിൽ 20 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ
സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
പ്രവർത്തനസമയം 10 am to 4.30 pm

Break the Chain
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക.
കൊവിഡ് - 19 നെ 
നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം....!

No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)