സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക.

Anandakuttan :: തകർന്ന ഹൃദയം

Views:

കവിത
തകർന്ന ഹൃദയം
ആനന്ദക്കുട്ടൻ മുരളീധരൻ


ഹൃദയവിപഞ്ചിക പാടിയ രാഗം
വിരഹ ദു:ഖാർദ്ര പ്രണയഗീതം
വ്രണിത ഹൃദയനായ് തുളുമ്പും മിഴികളും
വിതുമ്പും ചൊടികളിൽ ഗദ്ഗദവും

മൂളിടാം ഞാനിന്നേകനായ്
സ്വരരാഗ സുന്ദരി നിന്നിഷ്ട ഗാനം
തെളിയുമെൻ മനസിൽ നിൻ മന്ദസ്മിതം
പരിഭവം പറയാത്ത മുഖബിംബവും.

എൻ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നലിഞ്ഞു ,ഞാൻ
കനവിൽ കാത്തു വച്ച കതിർമണ്ഡപം
കരളിൽ കദനം കവിഞ്ഞു സഖീ, വിട
ചൊല്ലി പോകാം ഞാനശക്തനല്ലേ.

'മൺചിരാതിന്നു മയക്കം വരുന്നു
മൺകുടിലെന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു.'
ശയിക്കട്ടെ ഞാനൊന്നു , തളർന്നു
സഖി മരണം കാത്തു മടുത്തു.

വാടാതെ കൊഴിയാതെ നാം കാത്തു വച്ചെങ്കിലും
പ്രിയേ വിട, മാപ്പു നൽകു.


19/4/2020, ഞായർ.No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)