കൂടെ ചേർത്തു നടത്തിയ ഗുരുവര്യന് ആദരാഞ്ജലികൾ

Views:

വെടിയുകില്ല ഞാനീ വഴിത്താരയെ
അനുഗമിക്കില്ല മറ്റൊരു പാതയെNo comments:

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)