വങ്കത്തം

Views:


വംശവിനാശക വിത്തുകൾ വിളയും 
വങ്കത്തം വിടുവായത്തം,
വാർഷികവലയം വളരും വഞ്ചന
വായ വിടർത്തി വരുന്നു...No comments:

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)