സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

Sidheek Subair :: അഴിയാമഷി

Views:


അഴിയാമഷി

തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ ചിഹ്നമായി,
കരൾവിരൽത്തുമ്പിൽപ്പതിഞ്ഞു നീയും,

നാളുകൾ നീങ്ങും മഷിപ്പാട് മായും
നീട്ടുവാൻ വ്യാജമാം വിരലുമെത്തും

അഴിയാമഷിയായി പടരുമെന്നോതിയ
പ്രണയവും മാഞ്ഞു മറഞ്ഞു പോകും

മഷിയാഴമഴിയില്ല, കാലമെത്ര
മുഷിവേറ്റിയാലും വിളങ്ങിടും നീ...
No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)