സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക.

Sarang S :: മാറ്റം

Views:

അമ്മ അറിയാത്തതായി  അവൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഹരിയുടെ നുര കയറ്റിയ സിറിഞ്ചിൻ ദ്രാവകം അവളുടെ കൊച്ചുശരീരത്തിൽ വിഭ്രാന്തികൾ തീർക്കുന്നത് വരെ....

9747978465No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)