സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

Raji Chandrasekhar :: വാക്കായി വാഴുക...

Views:എന്താണ് പ്രശ്നം ? 
ഒരു കുതിരക്കുളമ്പൊച്ച
നൊന്തിടംകണ്ണിനാൽ തേവുന്നു ഹൃത്തടം.

സ്വന്തമെന്നോർത്തേ, 
വിയർപ്പുപ്പിലുമ്മയാ-
ലന്തിക്കിരുട്ടി-
ന്നലോസരം ചേർപ്പതും നിർത്തി 
ഞാനെങ്ങോട്ടു പോകുവാൻ, 

ജീവിതം 
വ്യർത്ഥമാമാർത്തിക്കുതിപ്പെന്നു 
കാവിയിൽ മൂടണോ, 

മിണ്ടാതെ 
തെരുവോരമാർത്തനായാടി നടക്കണോ, 

കലമ്പു,ന്നൊരംഗതാളങ്ങളിൽ 
ആസക്തനായ് 
രാസരംഗങ്ങളാടിത്തിമിർക്കണോ, 
വേണ്ട.

വേണ്ട, 
ഞാനസ്വസ്ഥമോളപ്പരപ്പിലും
നീണ്ടുയർന്നംബരം ചുംബിക്കുമംബുജം.

എന്താണമാന്തമോ, 
ചെമ്പട്ടുടുത്തു നീ,
സന്തോഷമോ,ടതിൻ 
വാക്കായി വാഴുക...ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)