സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക.

Gopika K S :: വീട്ടുചുമരിലെ വരക്കൂട്ടുകള്‍ 2

Views:3 comments:

Naveen said...

super di gopi

Unknown said...

Gopuuuu... sooperb aaytund...

Raji Chandrasekhar said...

ചിത്രവും അതിന്‍റെ ലൈറ്റിംഗും അപാര ചാര്യത ചൊരിയുന്നു.

ഗോപു എന്ന നൈസർഗികകലാകാരി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്തും.....

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)