സ്നേഹമുദ്ര

Views:

കരവിരലുകൾ  അരുമയായ് ചേർത്തും
കരമൂലം തൊട്ടും കൊരുത്ത മുദ്രയിൽ
കരൾ കവിയും നിൻ പ്രണയമു,ണ്ടതിൽ
കര തിരയുമെൻ തിരക്കുതിപ്പുണ്ട്.
No comments: