സ്വർണ്ണ സൂര്യൻ :: ഐശ്വര്യ സ്വാമിനാഥന്‍

Views:സന്ധ്യയായ്, പടിഞ്ഞാറു നോക്കിയിരിക്കെ
കണ്ടു ഞാൻ, മായുന്നൊരേഴു വർണ്ണം..
ശീതള സായാഹ്ന വേളയിലാരക്ത-
നേത്രനായ്, യാത്രയായ്, സ്വർണ്ണ സൂര്യൻ.

കുങ്കുമം ചാലിച്ച കൈകളാലാരാദ്ധ്യൻ
എൻ കവിൾ മെല്ലെത്തലോടിയെന്നോ,
സാഹിത്യ തീർത്ഥപ്രസാദമായ് സാന്ത്വനം
ശാശ്വതാനന്ദമായേകിയെന്നോ  !

രാവിൻ കരിമ്പടം വീണ്ടും പുതയ്ക്കുവാ-
നാവില്ല, പൂനിലാവെത്തുമിപ്പോൾ,
ദേവൻ, സാഗര സീമകൾക്കപ്പുറം നി-
ന്നിവൾക്കേകുന്ന ദൂതുമായീ....