അഗസ്ത്യനെ തേടി

Views:

ഫോട്ടോഗ്രഫിയെയും യാത്രകളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ.
ഒരുപാട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ആയിരുന്നു ആ യാത്ര, അഗസ്ത്യനെ തേടിയുള്ള യാത്ര...
2018 ഫെബ്രുവരി 4 നു യാത്ര തിരിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ എന്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി  ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

ഉപയോഗിച്ച ക്യാമറ : 
Honor holly 3
Megapixel:12
ISO-100-1600