നവനീതചോരൻ :: ഐശ്വര്യ സ്വാമിനാഥന്‍

Views:


 

മിഴികളിൽ, അനുരാഗമഞ്ജനം ചാർത്തിയ
മൊഴികളിൽ, ഓടക്കുഴൽ വിളിയിൽ,
നവനീത ചോര, നിൻ കമനീയ കാന്തിയിൽ,
ഇവളുമുരുകിയുണർന്നുവല്ലൊ....