ശ്രീ.മോഹൻ ഡി കല്ലമ്പള്ളിയുടെ കഥാസമാഹാരം - "നൊമ്പരം" പ്രകാശനം.

Views:

അമ്മ മലയാളം സാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, 
ശ്രീ.മോഹൻ ഡി കല്ലമ്പള്ളിയുടെ 
കഥാസമാഹാരം - "നൊമ്പരം" പ്രകാശനം, 
17.09.2017 ന് 
കരുമ്പുക്കോണം മുടിപ്പുര ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു.