പ്രണയം


ചെറിയൊരു പാത്രം
    തണുപ്പിച്ച പാലും
കരത്തിലേന്തി
    വന്നണഞ്ഞൊരമ്പിളി.

No comments:

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)