കാമുകി


ക്ഷേത്രം വലം വച്ചു
    കല്‍വിളക്കില്‍
സ്‌നേഹദീപം
    ജ്വലിപ്പിച്ച സന്ധ്യ.

No comments:

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)